Missie met veerkracht

Feniks streeft naar verbetering van de positie van vrouwen op sociaal, economisch en maatschappelijk terrein. Trefwoorden hierbij zijn: gelijkwaardigheid, persoonlijke én maatschappelijke ontwikkeling van vrouwen en empowerment. Empowerment draait om het (her)ontdekken van jouw eigen kracht, als persoon én als groep.

Feniks, al bijna 45 jaar actueel!

Feniks is al meer dan veertig jaar ‘hét  Emancipatie Expertise Centrum’ in Tilburg. Enige tijd werd emancipatie en de discussie daarover door veel mensen (en organisaties) gezien als achterhaald. De laatste jaren is de inzet voor emancipatie weer ‘hot’ en helemaal van deze tijd. De #MeToo-beweging heeft geholpen met het benoemen en bevechten van seksisme en seksuele intimidatie. Het aantal meldingen van seksueel geweld is verdubbeld en er zijn op veel plekken vertrouwenspersonen en meldpunten bijgekomen. Loonverschillen tussen mannen en vrouwen en het glazen plafond staan hoog op de politieke agenda. De verdeling tussen betaalde en onbetaalde (mantel)zorg is actueler dan ooit en ook mannenemancipatie krijgt terecht meer en meer aandacht. Organisaties zoals Feniks zijn daarom (helaas) nog steeds heel hard nodig. Zeker zolang Nederland blijft zakken op de Gender Gap Index!

Agendering emancipatie vraagstukken

Door onderwerpen die te maken hebben met emancipatie op de agenda te zetten, beïnvloedt Feniks het gemeentelijk beleid. Zo was Feniks enkele jaren geleden kartrekker in het tot stand komen van de Tilburgse Emancipatienota. Door onder andere deze nota is gemeente Tilburg door de overheid aangewezen als ‘koploper gemeente’ op het terrein van emancipatie.

Maar veel plannen en maatregelen uit de nota vragen om langdurige aandacht, zoals huiselijk geweld en de armoede onder vrouwen w.o. veel alleenstaande (jonge) moeders en oudere vrouwen met kale of gedeeltelijke AOW.

Emancipatie Effecttoets

De emancipatie effecttoets is een instrument dat de effecten van algemeen beleid op de positie van vrouwen en de emancipatie van mannen en vrouwen meet en in kaart brengt. Zo voerde Feniks in opdracht van gemeente Tilburg in 2010 de Emancipatie Effecttoets ‘Mantelzorg in balans’ uit (onderzoek naar de onevenredige verdeling van mantelzorgtaken). In 2012 verscheen het spraakmakende onderzoeksrapport naar de emancipatie-effecten van het armoedebeleid in de gemeente Tilburg: 'Het vrouwelijke gezicht van armoede'.

Vrouw in Focus

Door het maatschappelijk denken over vrouwen te beïnvloeden: Sprekend voorbeeld hiervan is het boek ‘Krachtbron: 200 jaar vrouwen in Tilburg’, samengesteld en uitgegeven door Feniks in 2009, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Tilburg. Verder draagt Feniks graag haar steentje bij aan diverse fora en publieke debatten en organiseert zelf ook voorlichtings-, thema- en discussiebijeenkomsten - bv. over gescheiden onderwijs, seksualisering van de jeugdcultuur, vrouwen aan de top - waaronder ook de jaarlijkse 8 maart-lezing in kader van Internationale Vrouwendag. Een dag die mede dankzij Feniks in ere wordt gehouden en uitbundig wordt gevierd in Tilburg. 

Emancipatie door Participatie

Door te DOEN: daadwerkelijk helpen van vrouwen in moeilijke omstandigheden. Dat kan zijn armoede, huiselijk geweld, assertiviteitsvragen. relationele problemen, opvoedingsproblemen of sociale achterstand, maar ook het 'glazen plafond' (er staan te weinig vrouwen aan de top in het bedrijfsleven) en de 'plakkende werkvloer' (veel vrouwen blijven zitten waar ze zitten) zijn aandachtspunten. Feniks doet dit door haar sociale activeringstrajecten, cursussen en inloopactiviteiten. Door het contact met haar bezoeksters staat Feniks bovendien midden in de samenleving. Dat maakt Feniks het expertisecentrum voor vrouwenemancipatie.

Feniks is

- zelfstandig & autonoom
- sociaal bewogen en bevlogen
- herkenbaar
- dynamisch
- deskundig
- toegankelijk voor alle vrouwen
- drempelloos
- netwerkpartner van vele organisaties